4 عنصر

عنصر هوا: راهنمای کامل تأثیر آن بر روی علائم هوا

عنصر Air شامل مبادلات آرمان گرایانه ، طراوت و رهایی از هنجار است ، اما همچنین یک احساس عاطفی است که از تصمیم گیری عینی طرفداری می کند.

عنصری برای ترازو

توصیف عنصری را برای ترازو که هوا است و ویژگی های ترازو تحت تأثیر عناصر علائم زودیاک است ، کشف کنید.

عنصری برای جوزا

توصیف عنصری برای جوزا را که هوا است و ویژگی های جوزا تحت تأثیر عناصر علائم زودیاک است ، کشف کنید.

عنصری برای قوس

توصیف عنصری را برای قوس که آتش است و از ویژگیهای قوس هستند تحت تأثیر عناصر علائم زودیاک کشف کنید.

عنصری برای عقرب

توصیف عنصری را برای عقرب که آب است و ویژگی های عقرب تحت تأثیر عناصر علائم زودیاک است کشف کنید.

عنصر آتش: راهنمای کاملی برای تأثیر آن بر روی علائم آتش سوزی

نشانه های آتش پر از خلاقیت است و افرادی که به شدت تحت تأثیر این عنصر هستند بسیار روحیه شجاع ، بسیار شهودی و فوق العاده سرزنده دارند.

عنصر زمین: راهنمای کاملی برای تأثیر آن بر روی علائم زمین

کسانی که تحت تأثیر عنصر زمین هستند از کارهای عادی و روزمره لذت می برند ، اما می توانند به طور غیر منتظره ای آزاد شوند و خلاقیت باور نکردنی و هوش درخشانی از خود نشان دهند.

عنصری برای باکره

توصیف عنصری را برای ویرجین که زمین است و از ویژگی های آن است تحت تأثیر عناصر علائم زودیاک کشف کنید.

عنصر آب: راهنمای کاملی برای تأثیر آن بر روی علائم آب

نشانه های آب موجوداتی کاملاً احساسی هستند و همه چیز را عمیقا احساس می کنند. آنها می توانند مانند سخت ترین اقیانوس ها آرام باشند و یا با نیروی شدید یک طوفان سیل آسا سقوط کنند.

عنصر برای دلو

توصیف عنصر دلو را که هوا است و ویژگی های دلو را تحت تأثیر عناصر علائم زودیاک تشکیل می دهد ، کشف کنید.

عنصری برای ثور

توصیف عنصری برای برج ثور را کشف کنید که زمین است و از ویژگیهای برج ثور است که تحت تأثیر عناصر علائم زودیاک قرار دارد.

عنصری برای سرطان

توصیف عنصری را برای سرطان که آب است و ویژگی های سرطان تحت تأثیر عناصر علائم زودیاک است کشف کنید.

عنصر برای ماهی ها

توصیف عنصر ماهی را که آب است و از ویژگی های ماهی است تحت تأثیر عناصر علائم زودیاک قرار دهید.

عنصر برای برج جدی

توصیف عنصر برج جدی را که زمین است و ویژگی های برج جدی تحت تأثیر عناصر علائم زودیاک است ، کشف کنید.

عنصری برای لئو

توصیف عنصری را برای لئو کشف کنید که آتش است و ویژگی های لئو تحت تأثیر عناصر علائم زودیاک است.

عنصر برای برج حمل

توصیف عنصری را برای برج حمل که آتش است و ویژگی های برج حمل هستند تحت تأثیر عناصر نشانه های زودیاک کشف کنید.

شرح عنصر زمین

توصیف عناصر زمین را کشف کنید و ویژگی های علائم زودیاک مرتبط با Taurus Earth ، Virgo و Capricorn را نشان دهید.

شرح عنصر هوا

توصیف عناصر هوا را کشف کنید و ویژگی های علائم زودیاک مرتبط با هوا جوزا ، ترازو و دلو را فاش کنید.